دسته بندی ها

TOS (1)

Term of Servies

پربازدید ترین

  How to Install Squid on CentOS 7 / RHEL 7 ( Easy Config )

[root@prox ~]#  yum -y install squid [root@prox ~]#  vi /etc/squid/squid.conf acl CONNECT...

 How to Install Bind (Named) on CentOS 7 / RHEL 7

The Domain Name System (DNS) is a hierarchical distributed naming system for computers, services,...

 ESET آمورش نصب

  ابتدا با کمک صفحه ی  خانه و به بخش سفارش سرویس  رفته   و روی کلید...

 Install and Setup FreeRADIUS on CentOS 5, CentOS 6 and Ubuntu 11.10

A simple tutorial to setup and configure FreeRADIUS on CentOS 5 and Ubuntu 10.04.   Just...

 How to Install OpenLiteSpeed ( LSWS ) on CentOS 7 / RHEL 7 /CentOS 6 / RHEL 6 /CentOS 5 / RHEL 5

CentOS 5, 6 & 7 Add the Repository Use the following commands to add our CentOS...